අනුරාධපුර යුගය ක්‍රිව 301 සිට 650 .


සිරි මේඝවණ්න ( කිත්සිරිමෙවන් )

301 -328

ජෙට්ඨතිස්ස  II

328-337

බුද්ධදාස

337 -365

උපතිස්ස I

365 – 406

මහානාම

406 – 428

වට්ටගාහක ජන්තු

428

මිත්තසේන ( මිත්සෙන් )

428 -429

පණ්ඩු

429 – 434

පාරින්ද

434 – 437

බුද්ද පාරින්ද

437 – 452

තිරිතර

452

දාඨිය

452 -455

පීඨිය

455

ධාතුසේන

455 – 473

කස්සප ( සීගිරි කසුබු)

473  – 491

මොග්ගලාන ( මුගලන්)

491 – 508

කුමාර ධාතුසේන ( කුමරදස් ,කුමාරදාස )

508 -516

කිත්තිසේන

516  – 517

සිව

517

උපතිස්ස II

517 – 518

සීලකාල ,අම්බසාමනේර

518 -531

දාඨපභූත   (දාපලු සෙන්)

531 –

මොග්ගලාන ( දල මුගලන් )

531 -551

කිත්සිරිමේභ ( කුඩා කිත්සිරිමෙවන් )

551 -569

මහානාග

569  – 571

අග්බෝධි I ( අක්බෝ )

571 – 604

අග්බෝධි II  ( තුඩා අක්බෝ)

604 – 614

සංඝතිස්ස II

614

මොග්ගලාන  III ( දල මුගලන් ළමැණි බෝනා මුගලන්)

614 – 619

සීලාඝමේඝවන්න

619 – 628

අග්ගබෝධි III  (සිරිසංඝබෝධි   සිරිගබෝ )

628

ජෙට්ඨතිස්ස

628

අග්ගබෝධි III  (සිරිසංඝබෝධි   සිරිගබෝ ) යලි රජ පැමිනේ

629 – 639

දාඨෝපතිස්ස

629 -650

Advertisements

2 comments on “අනුරාධපුර යුගය ක්‍රිව 301 සිට 650 .

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w