වෙසක් මලේ මල් සුවදින් – සිල් සුවදම පැතිරේවා !.

වෙසක් මලේ මල් සුවදින් – සිල් සුවදම පැතිරේවා !.