තියෙන අයට හැමදාම අවුරුදු !. නැති බැරි අයට අවුරුද්දට එක දවසක් අවුරුදු.!!. අපි සැමටම හැමදාමත් අවුරුදු තියෙන අවුරුද්දක් උදා වේවා කියලයි කඩුල්ල ප්‍රාර්ථනය කරන්නේ.