මං‍ගෝ නැන්දා‍ගෙන් මංත්‍රී පුතාට ලියුම් කරදහියක්.


1956  ‍අපේ ර‍ටේ ‍දේශපාලන‍යේ මායිම් ඉරකින් යුග ‍දෙකක් ‍වෙන් ක‍ලේය. 1956දී ඉන් ‍පෙර පාර්ලි‍මේන්තු‍වේ සිටි ප්‍රභූ පන්තියයේ නියෝජිත‍යෝ අභිබවා පාර්ලි‍මේන්තුවට නිර් ප්‍රභූ පන්තිය අභිනිෂ්ක්‍රණය කිරීම සර් ‍ජෝන් වැනි අහංකාර ප්‍රභු වරුන් දුටු‍වේ ගස් ගද ඇති එවුන්  පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිමක් ‍ලෙසය. ‍මේ නි‍යෝජිත‍යෝ අතර   රටට ආදරය කල මහජන නි‍යෝජිත‍යෝ සිටි අතර ‍ගෙල රන්දම් බැද ගත් කටුස්සෝද සිටි‍යේය.

අද කඩුල්ල විවර කරන්‍ ‍නේ ‍මෙවැනි කටුසු චරිතයක් වටා ‍ගෙතුන කතාවකටය.

ගිය සිංහල අවුරුද්දට ‍ලේලියත් පුතනුවනුත් සමග නිවසට ‍ගොඩ වැදුන පුත්‍රයා තමන්ට ‍බො‍හෝ වැඩ කටයුතු ඇතැයි පවසමින් බත් කටක්වත්  ‍නොකා ‍කිසියම් මුදලක් මං‍ගෝ නැන්දා‍ගේ අතමිට මොළවා ගිය බව ඈ පවසන්‍  ‍නේ පුත්‍රයා ‍කෙ‍රෙහි අනුකම්පාවත් ඇති කර‍ගෙනය. ‍මොනවා කරන්නද පුතාට වැඩ රාජකාරි බහුලයි. කන්න වත් ‍වෙලාවක් ති‍යෙයිද ? ඇය සුසුමක් ‍හෙලන්‍ ‍නේ දාරක ‍සෙ‍නෙහසින් යුතුවය.

මං‍ගෝ නැන්දා ‍අවුරුද්‍දෙන් පසු මග බලා සිට මාස ගනනක් ‍ගෙවී ඉවසීම බිංදුව වු දිනක අල්ලපු වත්‍ ‍තේ ‍සෝමාවතී‍ගේ ‍පොඩි එකා ලවා මංත්‍රී පුතාට ලියුම් කරදහියක් ලියා ‍ගෙන තැපෑලට දැමුවාය. ඈ ලියුම් කරදහිය තැපැලට දැමු දින සිට පිළිතුරක් රැ‍ගෙන එන තැපැල් පියුන් මහතා ඉදිකඩ ලගට විත් බයිසිකල‍යේ සීනුව හඩවන ‍තෙක්  මග බලා ‍ගෙන සිටි‍යේය. ‍මෙ‍සේ ‍පෙරුම් පුර පුරා මාස  ‍දෙක තුනක් ඉක්මවු එක් දිනක් පියුන් මහතාගේ සීනු හඩට ඉදිකඩ ලගට ‍බො‍හෝ බලා‍පෙ‍රොත්තු ඇතිව දිව ගිය මං‍ගෝ නැන්දාට  “රා‍සේපි“ කවරයක බහා ලූ  ලිපියක් දී පියුන් මහතා තම බයිසකල‍යෙන්  ඉගිල ගි‍යේය. පුතා‍ගෙන් ලියුම් කරදහියක් ලැබුනායි පස්වනක් ප්‍රීති‍යෙන් පිනා ගිය ඇ ‍සෝමාවතී‍ගේ ‍පොඩි එකී ‍සොයා ගි‍යේ ලිපිය කියවා ගන්නය.

කියවපන්‍ ‍කෝ ‍‍කෙල්‍ ‍ලේ    මේ ලියුම් කරදහිය –  යාන්තම් පුතා ලියුමක් එවලා  – ‍මේ අවුරුද්දටවත් එනවා කියලා තියනවද බලපන්‍ ‍කෝ !.

පුංචි එකී ලිපිය කියවන්න පටන් ගත්‍‍තේය.

ඔබතුමිය එවන ලද ලිපිය ගරු මන්ත්‍රීතුමා‍ගේ දැඩි අවධාණයට ලක්වු අතර ඒ ගැන ‍සොයා බලා කටයුතු කිරීමට සමාජ ‍සේවා ඇමති තුමා‍ ‍වෙත ‍යොමු ක‍ලෙමි.

මෙයට

ගරු මන්ත්‍රීතුමා‍ගේ ‍පෞද්ගලික ‍‍ලේකම්.

මං‍ගෝ නැන්දට ‍මේ හරුපය ‍නො‍තේරුන අතර පුතා‍ගෙන් ලියුමක් බලාපො‍රොත්තුව සිටි ඇ‍ගේ හදවත කඩා හැ‍ලෙන හඩ පුංචි එකීට භූමි කම්පාවක   ‍ලෙස අහන්න හැකිවිය.

කාලය ‍ගෙවී ගි‍යේය. බක්මා‍සේ කොහා ‍මිදුලට විත් හඩා වැටී ‍වෙසක් මස ‍ගෙ‍වෙන්නත් කලින් ‍වෙනත් පියසක් ‍සොයා පියාඹා ගි‍යේය.මන්ත්‍රී පුතා‍ගේ කතාබහ අර පත්‍රයේ තිබුනා ‍මේ පත්‍රයේ තිබුනායි අසල් වාසින් කියන විට “පුතාට හරියට වැඩ හුගක් දවසකින් එන්න බැරිත් වුනා කියලා එවලා තිබුනා කියා පුතා නිදහස් කර හිත සැහැල්ලු කරගන්නට මංගෝ නැන්දා පුරුදු වී සිටි‍යේය.

අවුරුද්‍ ‍දෙන් පසුත් මංගෝ නැන්දා‍ගේ ලිපියට පුතා‍ගෙන් පිලිතුරක් ලැ‍බේ යයි සිතිවිල්‍ ‍ලේ කි‍මි ‍දෙමින්  හිටිනා විට   තවත් දවසක පියුන් මහතා‍ ලියුම් කරදහියක් මං‍ගෝ නැන්දාට දී ගි‍යේය. “රා‍සේපි“ කවරයක බහා තිබු එම ලියුමත් රැ‍ගෙන ඈ පුංචි එකී ‍සොයා ‍ගෙන  ලියුම් කරදහිය කියවා බලන්න ‍සෝමාවතී‍ගේ ‍ගෙදරට ‍ගොඩ වැදී නි.

‍කෝ ‍සෝමාවති‍යේ ‍කෙලී ? ‍මෙන්න ‍මේක කියවා ගන්න.

කෙලී ලියුම කියවා ‍ගෙන ගි‍යේ ය.

ගරු මංත්‍රීතුමා විසින් ‍අමාත්‍යතුමා ‍වෙත යොමුකරන ලද ඔබතුමිය‍ගේ…………… දාතම ලිපිය අනුව අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට ගරු අමාත්‍යතුමා‍ගේ නියමය පරිදි  සමාජ ‍සේවා අමාත්‍යංශ‍යේ ස්ථීර ‍ලේකම්ට උප‍දෙස් දුනිමි.

මෙයට

ගරු සමාජ ‍සේවා අමාත්‍යතුමා‍ගේ ‍‍පෞද්ගලික ‍ලේකම්.

මේ හරුපයද ‍නො‍තේරුන මං‍ගෝ නැන්දා ලියුම් කරදහිය උන්ඩිකර‍ගෙන නිවසට පැමිණි‍යේ මංත්‍රී පුතා තම ලියුමට පිලිතුරු ලියුමක්  ‍නොඑවු දුක දරා ‍ගෙනය. ‍මෙ‍සේ තව මාසයක් හමාරක් ‍ගෙ‍වෙන විට ඇයට  තවත් ලියුමක් ලැබු‍නේය .

ඒ ලිපිය ‍සෝමාවතී‍ගේ පුංචි ‍‍කෙලි මං‍ගෝ නැන්දාට ඇ‍සෙන්න කි‍‍යෙව්වේ ‍මෙ‍ලෙසය.

ප්‍රධාන ‍ලේකම්,

ර……………

ගරු සමාජ ‍සේවා අමාත්‍යතුමා විසින් ‍යොමු කරන ලද ………..දාතම  මහත්මිය‍ගේ ලිපිය ‍මේ සමග එවමි. ‍මෙම ලිපි‍යේ සදහන් කරුණ පිලිබදව ‍දෙසතියක් ඇතුලත මා‍වෙත වාර්තාවක්  සපයන්න.

……………ස්ථීර‍ලේකම්.

පිටපත.

ම‍ගෝ ‍නෝනා මහත්මිය.

කාලය ‍ගෙවී ගි‍යේ. එක් දිනක ‍ලොකු ලිපි ‍ගොනුවක්ද රැ‍ගෙන ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම‍සේවක මහත්තයා ඇ‍ගේ නිවසට ‍ගොඩවිය. ඇ‍ගේ ‍තොරතුරුත් නිවස අළුත්වැඩියා කල යුතුද යන්නත් වැසිකිලි‍යේ අබලන් තත්වයත් විමසා සිටි ග්‍රාම‍සේවක මහතා ‍‍කොලේක ‍මොන ‍මොනවාද  ලියා ගන්නවා මංගෝ නැන්දා බලා සිටි‍යේය.

“යනවා නැන්‍ ‍දේ“   මං‍ගෝ නැන්දා‍ගෙන් සමු ගත් ග්‍රාම‍සේවක මහතා කඩදාසි ගොන්නත් කුඩයත් කිහිලි ගන්නා‍ගෙන ඉදික‍ඩෙන් පියමන්වනවා මංගෝ නැන්දා උදාසීනව බලා සිටි‍යේ ‍මේ ‍මොන වින්නැහියකද කියා හිතන ගමන්ය.

පුතාට ඇති වැඩකන්දරාවත් ‍ලේලියට දරුව්න් ‍ලොකු පාසල්වල යවන්න ‍ගෙවන කාලයත් පුතා‍ගේ වැඩ කටයුතු වලට අමතරව පුතාට මග හැ‍රෙන උත්සව වලට සහභාගී වන්න ති‍යෙන ‍ලේලිය‍ගේ උජාරුවත් ගැන සිතමින් අවුරුදු ‍දෙක තුනකින් තමන් බලන්නට ‍නො ආ මංත්‍රී පුතා සියළු චෝදනා වලින් නිදහස් කරමින් සිතිවිලි සයු‍රේ සිතිජය අත ගාමින් සිටින මංගෝ නැන්දාට තවත් ලියුම් කරදහියක් ලැබු‍නේය.

ලේකම්,

සමාජ ‍සේවා අමාත්‍යාංශය.

මං‍ගො‍නෝනා මහත්මිය,

………………………..

………………

මහත්මියනි,

ම‍ගේ අංක …………..ඔබ‍ගේ ……………දාතම ලිපිය සම්බන්‍ධවයි.

අඩු ආදායම්ලාභි‍යෙකු ‍නොවන බැවින්  ඔබ‍ගේ ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට ‍නොහැකි බව කාරුණිකව දැනුම් ‍දෙමි.

ලේකම්

සමාජ ‍සේවා අමාත්‍යංශ‍ය.

සෝමාවතී‍ගේ ‍කෙලී  කියවා ‍“මෙන්න ආච්චි‍යේ “ කියා අතට දුන් ලියුම ගුලි කර ගත් මං‍ගෝ නැන්දා‍ ‍මේ ප්‍රහේලිකාව විසදා ගන්නට ‍නොහැකිව ස් ‍කෝලේ මහත්තයා ‍සොයා යාමට තීරණය කරගත්තාය.

2 thoughts on “මං‍ගෝ නැන්දා‍ගෙන් මංත්‍රී පුතාට ලියුම් කරදහියක්.

  1. meke thiyana kathawa garu mati amathila witharak newei loku than walata giya godak aya karana deyak. thaman hadhu wadu demaw piyo amathaka karala salli, sathuta passe boruwat pannanawa. anthimata thamn wayasata gihin thamange daruwoth thamanta memeha karathdi thamai thaman kalin karapu waradda therenne. ethakan kaatawath ganak na. therum ganna uwamana wak na.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )