‍අභය භූමියක කුරුල්ලන්‍ ‍ගේ දර්ශනයක්

කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ රැගත් පින්තූර කාණ්ඩ ‍දෙකක් මින් ඉහතින් පලක‍ලෙමි. ‍

මේ තවත් පින්තූර කිහිපයකි.

අභය භූමියක