ගැලරිය

පුංචි මනාලියෝ


කඩුල්ලට යොමුවු විද්‍යුත් ලිපියක් ඡායාරූප කිහිපයක් එලෙසම පලකරමි.
Mass Muslim Marriage in Gaza
Poor kids – what a terrible fate to be born as a girl in a Muslim country

Muhammed married a six year old bride. But he was kind enough to wait until she was nine years old to consummate the “marriage”. But Islam has evolved in 1500 years. In Hamasland, in 2009, the brides are almost seven.
Prophet Mohamed Started this. He married twelve or thirteen times (cannot say exactly as some say one is not his wife but only a sex slave) and his second wife was only 10 years old Aaishah,who was the daughter of Abu Bakr,the friend and follower of Mohamed. He married her at the age of 52.

Mass Muslim Marriage in Gaza

450 Grooms Wed GIRLS Under Ten In Gaza
By Paul L. Williams, Ph.D.
Thelastcrusade.org

A gala event has occurred in Gaza.

Hamas sponsored a mass wedding for four hundred and fifty couples.
Most of the grooms were in their mid to late twenties; most of brides were under ten.

Muslim dignitaries including Mahmud Zahar, a leader of Hamas, were on hand to congratulate the couples who took part in the carefully staged celebration.

We are saying to the world and to America that you cannot deny us joy and happiness, Zahar told the grooms, all of whom were dressed in identical black suits and hailed from the nearby Jabalia refugee camp.

Each groom received a gift of 500 dollars from Hamas.

The pre-pubescent girls, dressed in white gowns and adorned with garish make-up, received bridal bouquets.

We are presenting this wedding as a gift to our people who stood firm in the face of the siege and the war, Local Hamas strongman Ibrahim Salaf said in a speech.

The wedding photos tell the rest of the sordid tale.

The International Center for Research on Women now estimates that there are 51 million child brides now living on planet earth and almost all in Muslim countries.

Twenty-nine percent of these child brides are regularly beaten and molested by their husbands in Egypt; twenty six percent receive similar abuse in Jordan.

Every year, three million Muslim girls are subjected to genital mutilation, according to UNICEF. This practice has not been outlawed in many parts of America.

Advertisements

2 comments on “පුංචි මනාලියෝ

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )