මේක පුංචි අත්හදාබැලීමක් මගේ නිර්මාණයක් නෙමෙයි. දින පොත ලියන්න මේ දවස් ටිකේම බැරිවුනා. හිතන්නේ නැතිව ලියාගෙන ගියාම කියවන්න එපා වෙනවා.හිතන්නත් විවේකයක් හිතට තියෙන්න එපාය. හෙටවත් ලියන්න බලමු.

ලස්සන පින්තූර ටිකක් බලන්න පුළුවන් මෙතනින් බාගන්න .
Photoscatchingeyerdineshvora