2011 – සෞභාග්‍යමත් වසරක් වේවායි කඩුල්ල ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනය කරයි.