පොලොන්නරුවේ සත්මහල් ප්‍රාසදය

සත් මහල් ප්‍රාසාදය – පොලොන්නරුව

සත් මහල් ප්‍රාසාදය මහල් හතකින් යුතු ගොඩනැල්ලකි. මෙම ගොඩනැගිල්ල කුමක් අරඹයා කරන ලද්දක්දැයි ඉතිහාසඥයන් විසින් නිර්ණය කර නැතැයි කඩුල්ල තොරතුරු සොයා යන විට ලැබුන පිළිතුරක් විය. එක් සටහනක මෙම ඉදිකිරීමට සමාන උතුරු සියාම් “ ලමියුන්ගු වාත්කුකුන් ” විහාරයේ “සන් මහ යොන් ” නම් මීට සමාන ගොඩනැගිල්ලක් ඇති බව මහාචාර්ය පරණවිතානයන් පවසා ඇති බව සදහන් විය.සත් මහල් ප්‍රාසාදය චෛත්‍යයක් ලෙස කරන ලද ඉදිකිරීමක් යයි මතයක්ද ප්‍රචලිතය.
හතරැස් පිරමීඩාකාර මෙම ඉදිකිරීම අඩි 53 ක් උසය. මින් ඉහලම මහල විනාශවී ගොසිනි. මහල් හතේම මැද ආරුක්කු හැඩයේ කවාට තුල දේවරූප වැනි ප්‍රතිමා නෙලා තිබී ඇත.

සත්මහල් ප්‍රාසාදය පිලිබදව යම් තොරතුරු ඇත්නම් ප්‍රතිචාරතුල පළකිරීමට කඩුල්ල ආරධනය කරයි.

පොලොන්නරුවේ සත්මහල් ප්‍රාසදය