පොත්ගුල් විහාරය
පොත්ගුල් විහාරය

පොලොන්නරුව පොත්ගුල් විහාරයේ ඇති මෙම ප්‍රතිමාව පරාක්‍රම බාහු රජතුමාගේ පිලිරුවක් ලෙස සහ පුලස්ති නම් සෘෂු වරයාගේ ප්‍රතිමාවක් ලෙස දෙයාකාරයෙන් හදුන්වයි.