උදෘතය

සදකඩපහන.

සදකඩපහන.

සදකඩපහන  – පොලොන්නරුව

පොලොන්නරුවේ සදකඩපහන තුල හින්දු ආභාසය දක්නට ලැබෙන අතර ගොන් රූපය ඉවත් කර ඇත.ගවයා හින්දූන් ගේ පුජණිය සත්වයෙකු නිසා මෙසේ සිදුවන්නට ඇත.

සදකඩපහන – පොලොන්නරුව

Advertisements