උදෘතය

01
Sigiriya

Distance from Colombo is 169 kms and on the way to Anuradhapura or Polonnaruwa. Sigiriya rock was a royal citadel for nearly twenty years .This great exciting site is nearly one hectare extent. The rock fortress was build by King Kashyapha who killed his father to gain his wealth. The wonderful fortress in the shape of a lion ( the paws of which could still be seen) is a masterpiece of architecture. Sigiriya has been made famous throughout the world for the frescoes on its rock wall and advanced water system. It is regarded as a World Heritage site.

Sigiriya

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w