1873 දී රුවන්මැලි සෑය

අපේ ජාතික ගීය අහන්න.http://www.ceylonmap.com/ මෙතනින් යන්න.

සීගිරිය

Banyan Tree - Colpetty, Ceylon
Banyan Tree – Colpetty, Ceylon
Beira Lake Colombo, Early 1900s
Beira Lake Colombo, Early 1900s
Breakwater, Colombo. Ceylon
Breakwater, Colombo. Ceylon
Colombo Race Course Governor's Cup Day - 03rd August 1929
Colombo Race Course Governor’s Cup Day – 03rd August 1929
Colombo Town Hall, Ceylon, Late 1800's
Colombo Town Hall, Ceylon, Late 1800’s
Colpetty Bazaar, Colombo, Ceylon
Colpetty Bazaar, Colombo, Ceylon
සීගිරිය
දළදා මාලිගාව

පෙරහැරක ආරම්භක අවස්ථාවක්

ශ්‍රී පාද මළුව.
කැළණි විහාරය
උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 01
උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 01
උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 02

 

 

1971 කැරැල්ලේදී රජයට භාරවු ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ සාමාජිකයෝ
1971 කැරැල්ලේදී රජයට භාරවු ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ සාමාජිකයෝ
බාලි  1941
බාලි 1941
කළුතර බෝධිය
කළුතර බෝධිය