සුබ නවවසරක් උදාවේවා!.


තියෙන අයට හැමදාම අවුරුදු !. නැති බැරි අයට අවුරුද්දට එක දවසක් අවුරුදු.!!. අපි සැමටම හැමදාමත් අවුරුදු තියෙන අවුරුද්දක් උදා වේවා කියලයි කඩුල්ල ප්‍රාර්ථනය කරන්නේ.

About these ads

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )