කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ


 ‍අභය භූමියක කුරුල්ලන්‍ ‍ගේ දර්ශනයක්

කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ රැගත් පින්තූර කාණ්ඩ ‍දෙකක් මින් ඉහතින් පලක‍ලෙමි. ‍

මේ තවත් පින්තූර කිහිපයකි.

අභය භූමියක

About these ads

One thought on “කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )