සැදෑ අදුරතුල හිරු මියයනවාieoE w¥r ;=, ysre ñh hkjd
fidhñkA Mkjd Tn fidhñkA tkjd
fidhñkA tkjd Tn fidhñkA tkjd
yvd jefgk ;re l÷e,e,s jeiA fiA
ug yuq fjkjd Tn ug yuq fjkjd
ug yuq fjkjd Tn ug yuq fjkjd-
fidhñkA tkjd Tn fidhñkA tkjd
wv io nei hk w¿hï hdfï
f,dj je,fmkjd uq¿f,dj je,fmkjd
f,dj je,fmkjd uq¿f,dj je,fmkjd
ús,s,k wÿrsk ysre Äysfjkjd
fjkaù hkjd uu fjkaù hkjd
f,dj je,fmkjd uq¿ f,dj je,fmkjd
fjkaù hkjd -uu fjkaù hkjd
– wdpd¾h wurfoajhka’

About these ads

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )