සේයා රූ සමග අතීතයට යමු


1873 දී රුවන්මැලි සෑය

අපේ ජාතික ගීය අහන්න.http://www.ceylonmap.com/ මෙතනින් යන්න.

සීගිරිය

Banyan Tree - Colpetty, Ceylon

Banyan Tree – Colpetty, Ceylon

Beira Lake Colombo, Early 1900s

Beira Lake Colombo, Early 1900s

Breakwater, Colombo. Ceylon

Breakwater, Colombo. Ceylon

Colombo Race Course Governor's Cup Day - 03rd August 1929

Colombo Race Course Governor’s Cup Day – 03rd August 1929

Colombo Town Hall, Ceylon, Late 1800's

Colombo Town Hall, Ceylon, Late 1800’s

Colpetty Bazaar, Colombo, Ceylon

Colpetty Bazaar, Colombo, Ceylon

සීගිරිය

දළදා මාලිගාව

පෙරහැරක ආරම්භක අවස්ථාවක්

ශ්‍රී පාද මළුව.

කැළණි විහාරය

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 01

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 01

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය 02

 

 

1971 කැරැල්ලේදී රජයට භාරවු ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ සාමාජිකයෝ

1971 කැරැල්ලේදී රජයට භාරවු ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ සාමාජිකයෝ

බාලි  1941

බාලි 1941

කළුතර බෝධිය

කළුතර බෝධිය

 

 

 

2 thoughts on “සේයා රූ සමග අතීතයට යමු

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )